Перейти до основного змісту
Версія: 29.3

Використання матчерів

Jest використовує так звані матчери для того, щоб тестувати значення різними способами. Цей документ описує деякі найбільш популярні матчери. Повний список доступний в документації expect API.

Загальні матчери

Найпростіший спосіб перевірити значення – це перевірка на точну рівність.

test('two plus two is four', () => {
expect(2 + 2).toBe(4);
});

В цьому коді, expect(2 + 2) повертає об’єкт "очікування". Як правило, вам не потрібно робити нічого з цими об’єктами, окрім виклику матчера для них. В цьому коді, .toBe(4) - це матчер. Коли Jest запущено, він відслідковує всі матчери, перевірка яких повернула помилку, що дає змогу виводити для вас зрозумілі повідомлення.

toBe використовує Object.is для перевірки точного співпадіння. Якщо ви хочете перевірити значення об’єкта, використовуйте toEqual:

test('object assignment', () => {
const data = {one: 1};
data['two'] = 2;
expect(data).toEqual({one: 1, two: 2});
});

toEqual рекурсивно перевіряє кожне поле об’єкта або значення масиву.

порада

toEqual ігнорує ключі об'єкту з undefined властивостями, undefined елементи масиву, вміст масиву або розбіжність типів об'єктів. Аби це врахувати, використовуйте toStrictEqual.

Також можна тестувати відсутність співпадіння за допомогою not:

test('adding positive numbers is not zero', () => {
for (let a = 1; a < 10; a++) {
for (let b = 1; b < 10; b++) {
expect(a + b).not.toBe(0);
}
}
});

Правдивість

Інколи в тестах потрібно розрізняти undefined, null і false, а інколи їх не потрібно обробляти по-різному. Jest включає в себе хелпери, які дозволяють вам зробити саме те, що вам потрібно.

  • toBeNull підходить тільки для null
  • toBeUndefined підходить тільки для undefined
  • toBeDefined протилежний до toBeUndefined
  • toBeTruthy підходить для будь-якого значення, яке конструкція if трактує як true
  • toBeFalsy підходить для будь-якого значення, яке конструкція if трактує як false

Наприклад:

test('null', () => {
const n = null;
expect(n).toBeNull();
expect(n).toBeDefined();
expect(n).not.toBeUndefined();
expect(n).not.toBeTruthy();
expect(n).toBeFalsy();
});

test('zero', () => {
const z = 0;
expect(z).not.toBeNull();
expect(z).toBeDefined();
expect(z).not.toBeUndefined();
expect(z).not.toBeTruthy();
expect(z).toBeFalsy();
});

Варто використовувати матчери, які найбільш точно відповідають тому, що ви хочете, щоб ваш код робив.

Числа

Більшість операторів для порівняння чисел мають еквівалентний матчер.

test('two plus two', () => {
const value = 2 + 2;
expect(value).toBeGreaterThan(3);
expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5);
expect(value).toBeLessThan(5);
expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5);

// toBe і toEqual еквівалентні для чисел
expect(value).toBe(4);
expect(value).toEqual(4);
});

Для порівняння чисел з плаваючою крапкою вокристовуйте toBeCloseTo замість toEqual. Це дозволить вашим тестам не залежати від дрібних помилок округлення.

test('adding floating point numbers', () => {
const value = 0.1 + 0.2;
expect(value).toBe(0.3); // Це не спрацює через помилку окгруглення!
expect(value).toBeCloseTo(0.3); // Це спрацює.
});

Рядки

Ви можете перевіряти рядки за регулярними виразами з допомогою toMatch:

test('there is no I in team', () => {
expect('team').not.toMatch(/I/);
});

test('but there is a "stop" in Christoph', () => {
expect('Christoph').toMatch(/stop/);
});

Масиви та ітеровані об’єкти

Ви можете перевірити, чи масив або ітерований об’єкт містить певний елемент за допомогою toContain:

const shoppingList = [
'diapers',
'kleenex',
'trash bags',
'paper towels',
'milk',
];

test('the shopping list has milk on it', () => {
expect(shoppingList).toContain('milk');
expect(new Set(shoppingList)).toContain('milk');
});

Виключення

Якщо ви хочете перевірити, чи певна функція кидає виключення під час виклику, використовуйте toThrow.

function compileAndroidCode() {
throw new Error('you are using the wrong JDK!');
}

test('compiling android goes as expected', () => {
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow();
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(Error);

// Також можна використовувати рядок, що має міститись у повідомленні помилки чи регулярному виразі
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow('you are using the wrong JDK');
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/JDK/);

// Або можна знайти точне співпадіння для повідомлення помилки за допомогою регулярного виразу, як показано нижче
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/^you are using the wrong JDK$/); // Тест провалюється
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/^you are using the wrong JDK!$/); // Тест проходить
});
порада

The function that throws an exception needs to be invoked within a wrapping function otherwise the toThrow assertion will fail.

Більше за темою

Це лише декілька прикладів. Для повного списку матчерів зверніться до довідкової документації.

Хорошим наступним кроком може бути вивчення того, як Jest дозволяє тестувати асинхронний код.